Sunday, October 29, 2017

Tujuan dan Faedah Qasyam dalam Al-Qur an

Untuk mengukuhkan dan mewujudkan muqsam ‘alaih

Menurut Manna al-Qhaththan, tujuan qasam dalam al-Qur’an adalah sebagai Untuk mengukuhkan dan mewujudkan muqsam ‘alaih. Karena itu, muqsam ‘alih berupa sesuatu yang layak untuk dijadikan sumpah, seperti hal-hal yang tersembunyi, jika qasam itu dimaksudkan untuk menetapkan kebenaran untuk menjelaskan tauhid atau untuk menegaskan kebenaran al-Qur’an.

Bahasa Arab mempunyai keistimewaan tersendiri berupa kelembutan ungkapan dan beraneka ragam ushlubnya sesuai dengan berbagai tujuannya. Lawan bicara (mukhathab) mempunyai beberapa keadaan yang dalam ilmu ma’ani disebut  adhrubul khabar ats-tsalatsah atau tiga macam pola penggunaan kalimat berita; ibtida’i, talabi dan inkari.

Mukhtab terkadang seorang berhati kosong (khaliy azh-zhihni), sama sekali tidak mempunyai persepsi akan pernyataan (hukum) yang diterangkan kepadanya, maka perkataan yang disampaikan kepadanya tidak perlu memakai penguat (ta’kid) penggunaan perkataan demikian dinamakan ibtida’i.
Terkadang ia ragu-ragu terhadap kebenaran pernyataan yang disampaikan kepadanya. Maka perkataan untuk orang semacam ini sebaiknya diperkuat dengan suatu penguat guna menghilangkan keraguannya. Perkataan demikian dinamakan thalabi.

Dan terkadang ia ingkar atau menolak isi pernyataan. Maka pembicaraan untuknya harus disertai penguat sesuai kadar pengingkarannya, kuat atau lemah. Pembicaraan demikian dinamakan inkari.

memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa


Qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Al-Qur an Al-Karim diturunkan untuk seluruh manusia, dan manusia mempunyai sikap yang bermacam-macam terhadapnya . Diantaranya ada yang meragukan, ada yang mengingkari dan ada pula yang amat memusuhi. Karena itu dipakailah qasam dalam kalamullah, guna menghilangkan keraguan, melenyapkan kesalahpahaman, membangun argumentasi, menguatkan khabar dan  menetapkan hukum dengan cara paling sempurna.